લખીમપુર ખેરી અપડેટ: મહાપંચાયત પછી એલાન, થાનાને છોડી ને ભાગીયા પોલીસ

લખીમપુર ખેરી અપડેટ: મહાપંચાયત પછી એલાન, થનાને છોડી ને ભાગીયા પોલીસ તો મિત્રો આપડે વાત kariy તો હાલ ખેડૂતો ઉપર ચાલતા અતિયા ચારો ખૂબ જ વધારે જોવા મળી રિયા સે અને મિત્રો લખિમ પુર ખેરી માં પાંચ ખુડૂત ઉપર ગાડી ચડાવી દેવામાં આવી સે અને તેમાં 5 ખુડૂત શહિદ થયાં છે. અને જોવો આ વિડિઓ